World Cup 2018

World Cup 2018 - Ngày 1
World Cup 2018

Tên của doodle: World Cup 2018 – Ngày 1
Doodle này được hiển thị: 14.06.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: World Cup 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/world-cup-2018-day-1-5741876039647232-l.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.