Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 – Môn đua xe trượt băng

Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 - Môn đua xe trượt băng
Vancouver 2010

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 – Môn đua xe trượt băng
Doodle này được hiển thị: 18.02.2010
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Vancouver 2010
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2010/olympics10-skeleton-hp.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.