Thế vận hội Olympic mùa hè 2000 tại Sydney – Môn điền kinh

Thế vận hội Olympic mùa hè 2000 tại Sydney - Môn điền kinh
Thế vận hội Olympic mùa hè 2000 tại Sydney – Môn điền kinh

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic mùa hè 2000 tại Sydney – Môn điền kinh
Doodle này được hiển thị: 20.09.2000
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2000/olympic_doodle5.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *