Thế vận hội Olympic mùa hè 2000 tại Sydney – Môn chèo xuồng caiac

Thế vận hội Olympic mùa hè 2000 tại Sydney - Môn chèo xuồng caiac
Thế vận hội Olympic mùa hè 2000 tại Sydney – Môn chèo xuồng caiac

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic mùa hè 2000 tại Sydney – Môn chèo xuồng caiac
Doodle này được hiển thị: 16.09.2000
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2000/olympics_doodle2.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *