Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Môn trượt theo đường dốc núi

Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 - Môn trượt theo đường dốc núi
Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Môn trượt theo đường dốc núi

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Môn trượt theo đường dốc núi
Doodle này được hiển thị: 14.02.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/w_olympics_02-2.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *