Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Môn đua xe trượt tuyết

Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 - Môn đua xe trượt tuyết
Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Môn đua xe trượt tuyết

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Môn đua xe trượt tuyết
Doodle này được hiển thị: 16.02.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/w_olympics_02-4.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *