Holidays 2018 (Northern Hemisphere Day 2)

Holidays 2018 (Northern Hemisphere Day 2)
Holidays 2018 (Northern Hemisphere Day 2)

Tên của doodle: Holidays 2018 (Northern Hemisphere Day 2)
Doodle này được hiển thị: 24.12.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/holidays-2018-northern-hemisphere-day-2-5676669204430848-law.gif

Ngày đông chí năm 2017 (Nam bán cầu)

Ngày đông chí năm 2017 (Nam bán cầu)
Ngày đông chí năm 2017 (Nam bán cầu)

Tên của doodle: Ngày đông chí năm 2017 (Nam bán cầu)
Doodle này được hiển thị: 21.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Chile
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/winter-solstice-2018-southern-hemisphere-5351115703975936-law.gif

Thế vận hội người khuyết tật 2018

Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Thế vận hội người khuyết tật 2018

Tên của doodle: Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Doodle này được hiển thị: 09.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội người khuyết tật 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paralympics-2018-4676703698812928.2-law.gif

Thế vận hội Mùa đông 2018

Doodle Snow Games - Day 1
Thế vận hội Mùa đông 2018

Tên của doodle: Doodle Snow Games – Day 1
Doodle này được hiển thị: 09.02.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội Mùa đông 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/doodle-snow-games-day-1-4597519198715904.2-l.png

Đọc tiếp “Thế vận hội Mùa đông 2018”

Đông chí 2017 (Bắc bán cầu)

Đông chí 2017 (Bắc bán cầu)
Đông chí 2017 (Bắc bán cầu)

Tên của doodle: Đông chí 2017 (Bắc bán cầu)
Doodle này được hiển thị: 21.12.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/winter-solstice-2017-northern-hemisphere-5368746536337408-law.gif

Ngày lập đông 2017 (Úc, New Zealand)

Ngày lập đông 2017 (Úc, New Zealand)
Ngày lập đông 2017 (Úc, New Zealand)

Tên của doodle: Ngày lập đông 2017 (Úc, New Zealand)
Doodle này được hiển thị: 21.06.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, New Zealand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/first-day-of-winter-2017-australia-new-zealand-6409831324844032-law.gif

Đông chí 2017 (Nam bán cầu)

Đông chí 2017 (Nam bán cầu)
Đông chí 2017 (Nam bán cầu)

Tên của doodle: Đông chí 2017 (Nam bán cầu)
Doodle này được hiển thị: 21.06.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/winter-solstice-2017-southern-hemisphere-5679855445213184-law.gif

Holidays 2017 (Eastern Europe) – Day 2

Holidays 2017 (Eastern Europe) - Day 2
Holidays 2017 (Eastern Europe) – Day 2

Tên của doodle: Holidays 2017 (Eastern Europe) – Day 2
Doodle này được hiển thị: 07.01.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Kazakhstan, Macedonia (FYROM), Serbia, Ukraine
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/holidays-2017-eastern-europe-day-2-5670496677920768-hp.gif

Winter Solstice 2016 (Northern Hemisphere)

Winter Solstice 2016 (Northern Hemisphere)
Winter Solstice 2016 (Northern Hemisphere)

Tên của doodle: Winter Solstice 2016 (Northern Hemisphere)
Doodle này được hiển thị: 21.12.2016
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/winter-solstice-2016-northern-hemisphere-4788310770712576-hp.gif