Thế vận hội người khuyết tật 2018

Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Thế vận hội người khuyết tật 2018

Tên của doodle: Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Doodle này được hiển thị: 09.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội người khuyết tật 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paralympics-2018-4676703698812928.2-law.gif

Thế vận hội Mùa đông 2018

Doodle Snow Games - Day 1
Thế vận hội Mùa đông 2018

Tên của doodle: Doodle Snow Games – Day 1
Doodle này được hiển thị: 09.02.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội Mùa đông 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/doodle-snow-games-day-1-4597519198715904.2-l.png

Đọc tiếp “Thế vận hội Mùa đông 2018”

Ngày lễ năm 2014 (Ngày 2)

Ngày lễ năm 2014 (Ngày 2)
Ngày lễ năm 2014 (Ngày 2)

Tên của doodle: Ngày lễ năm 2014 (Ngày 2)
Doodle này được hiển thị: 24.12.2014
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/holidays-2014-day-2-5746476059721728.2-hp.gif

Hiến chương Olympic

Thế vận hội mùa đông 2014
Hiến chương Olympic

Tên của doodle: Thế vận hội mùa đông 2014
Doodle này được hiển thị: 07.02.2014
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Hiến chương Olympic
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/2014-winter-olympics-5710368030588928-hp.jpg

Ngày quốc khánh Phần Lan 2012

Ngày quốc khánh Phần Lan 2012
Ngày quốc khánh Phần Lan 2012

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Phần Lan 2012
Doodle này được hiển thị: 06.12.2012
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Finland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/finland_independence_day_2012-987005-hp.jpg

Lễ hội nhảy ván trượt tuyết Holmenkollen tại Oslo năm 2011

Lễ hội nhảy ván trượt tuyết Holmenkollen tại Oslo năm 2011
Lễ hội nhảy ván trượt tuyết Holmenkollen tại Oslo năm 2011

Tên của doodle: Lễ hội nhảy ván trượt tuyết Holmenkollen tại Oslo năm 2011
Doodle này được hiển thị: 23.02.2011
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Norway
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2011/oslo11-hp.jpg

Lễ hội trượt tuyết Holmenkollen 2010

Lễ hội trượt tuyết Holmenkollen 2010
Lễ hội trượt tuyết Holmenkollen 2010

Tên của doodle: Lễ hội trượt tuyết Holmenkollen 2010
Doodle này được hiển thị: 13.03.2010
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Norway
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2010/holmenkollen2010-hp.gif

Giải trượt tuyết băng đồng Vasaloppet 2010

Giải trượt tuyết băng đồng Vasaloppet 2010
Giải trượt tuyết băng đồng Vasaloppet 2010

Tên của doodle: Giải trượt tuyết băng đồng Vasaloppet 2010
Doodle này được hiển thị: 06.03.2010
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Sweden
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2010/vasaloppet10-hp.gif

Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 – Môn trượt tuyết kết hợp

Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 - Môn trượt tuyết kết hợp
Vancouver 2010

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 – Môn trượt tuyết kết hợp
Doodle này được hiển thị: 25.02.2010
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Vancouver 2010
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2010/olympics10-nordic-hp.png

Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 – Môn trượt ván trên tuyết

Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 - Môn trượt ván trên tuyết
Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 – Môn trượt ván trên tuyết

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 – Môn trượt ván trên tuyết
Doodle này được hiển thị: 13.02.2010
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2010/olympics10-snowboarding-hp.png