Mary G. Ross’ 110th Birthday

Mary G. Ross’ 110th Birthday
Mary G. Ross’ 110th Birthday

Tên của doodle: Mary G. Ross’ 110th Birthday
Doodle này được hiển thị: 09.08.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mary-g-ross-110th-birthday-4781894964084736-l.png

Kỷ niệm 372 năm ngày sinh Gottfried Wilhelm Leibniz

Kỷ niệm 372 năm ngày sinh Gottfried Wilhelm Leibniz
Kỷ niệm 372 năm ngày sinh Gottfried Wilhelm Leibniz

Tên của doodle: Kỷ niệm 372 năm ngày sinh Gottfried Wilhelm Leibniz
Doodle này được hiển thị: 01.07.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bulgaria, Chile, Czechia, France, Germany, India, Ireland, Latvia, Serbia, Singapore, Slovakia, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/gottfried-wilhelm-leibnizs-372nd-birthday-4525892901535744-l.png

30th Anniversary of Pi Day!

30th Anniversary of Pi Day!
30th Anniversary of Pi Day!

Tên của doodle: 30th Anniversary of Pi Day!
Doodle này được hiển thị: 14.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/30th-anniversary-of-pi-day-6741047248945152.4-l.png

Teachers’ Day 2018 (Thailand)

Teachers' Day 2018 (Thailand)
Teachers’ Day 2018 (Thailand)

Tên của doodle: Teachers’ Day 2018 (Thailand)
Doodle này được hiển thị: 16.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Thailand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-thailand-5371240578547712-law.gif

Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

Teachers' Day 2018 (Venezuela)
Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

Tên của doodle: Teachers’ Day 2018 (Venezuela)
Doodle này được hiển thị: 15.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Venezuela
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-venezuela-6453248402653184-law.gif

Hirotugu Akaike’s 90th Birthday

Hirotugu Akaike’s 90th Birthday
Hirotugu Akaike’s 90th Birthday

Tên của doodle: Hirotugu Akaike’s 90th Birthday
Doodle này được hiển thị: 05.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Belarus, Chile, Cuba, Estonia, Greece, Iceland, India, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Portugal, Singapore, Sweden, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/hirotugu-akaikes-90th-birthday-5767291382792192-l.png

Teachers’ Day 2017 (Bolivia)

Teachers' Day 2017 (Bolivia)
Teachers’ Day 2017 (Bolivia)

Tên của doodle: Teachers’ Day 2017 (Bolivia)
Doodle này được hiển thị: 06.06.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bolivia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-bolivia-6200315018739712-law.gif

Teachers’ Day 2017 (Malaysia)

Teachers' Day 2017 (Malaysia)
Teachers’ Day 2017 (Malaysia)

Tên của doodle: Teachers’ Day 2017 (Malaysia)
Doodle này được hiển thị: 16.05.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Malaysia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-malaysia-5394833899257856-law.gif

Teachers’ Day 2017 (South Korea, Mexico)

Teachers' Day 2017 (South Korea, Mexico)
Teachers’ Day 2017 (South Korea, Mexico)

Tên của doodle: Teachers’ Day 2017 (South Korea, Mexico)
Doodle này được hiển thị: 15.05.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico, South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-south-korea-mexico-4922739482689536-law.gif

Teachers’ Day 2017 (Puerto Rico)

Teachers' Day 2017 (Puerto Rico)
Teachers’ Day 2017 (Puerto Rico)

Tên của doodle: Teachers’ Day 2017 (Puerto Rico)
Doodle này được hiển thị: 12.05.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Puerto Rico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-puerto-rico-4870985328099328-law.gif