Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday

Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday
Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday

Tên của doodle: Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday
Doodle này được hiển thị: 01.12.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Indonesia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/maria-walanda-maramis-146th-birthday-5765245711679488-l.png

Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Mestre Bimba

Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Mestre Bimba
Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Mestre Bimba

Tên của doodle: Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Mestre Bimba
Doodle này được hiển thị: 23.11.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Brazil, Chile, Cuba, France, Germany, Ireland, Israel, Peru, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mestre-bimbas-119th-birthday-4775644914253824-law.gif

Kỷ niệm 58 năm ngày sinh Christy Essien Igbokwe

Kỷ niệm 58 năm ngày sinh Christy Essien Igbokwe
Kỷ niệm 58 năm ngày sinh Christy Essien Igbokwe

Tên của doodle: Kỷ niệm 58 năm ngày sinh Christy Essien Igbokwe
Doodle này được hiển thị: 11.11.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Nigeria
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/christy-essien-igbokwes-58th-birthday-4646625505968128-l.png

Kỷ niệm 62 năm ngày sinh Stella Adadevoh

Kỷ niệm 62 năm ngày sinh Stella Adadevoh
Kỷ niệm 62 năm ngày sinh Stella Adadevoh

Tên của doodle: Kỷ niệm 62 năm ngày sinh Stella Adadevoh
Doodle này được hiển thị: 27.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Nigeria
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/stella-adadevohs-62nd-birthday-6403099894743040.2-l.png

Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tyrus Wong

Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tyrus Wong
Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tyrus Wong

Tên của doodle: Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tyrus Wong
Doodle này được hiển thị: 25.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Canada, Chile, Germany, Hong Kong, Iceland, India, Japan, New Zealand, Peru, Serbia, Singapore, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/tyrus-wongs-108th-birthday-6464919774953472-l.png

Đọc tiếp “Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tyrus Wong”

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

Tên của doodle: Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Doodle này được hiển thị: 17.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/chiquinha-gonzagas-171st-birthday-6457836031705088-law.gif

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

Tên của doodle: Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Doodle này được hiển thị: 16.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

Tên của doodle: Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Doodle này được hiển thị: 16.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Leonard Bernstein

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Leonard Bernstein
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Leonard Bernstein

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Leonard Bernstein
Doodle này được hiển thị: 25.08.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/leonard-bernsteins-100th-birthday-4834763864014848-l.png

Đọc tiếp “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Leonard Bernstein”