Sinh nhật lần thứ 159 của Willem Einthoven

Sinh nhật lần thứ 159 của Willem Einthoven
Sinh nhật lần thứ 159 của Willem Einthoven

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 159 của Willem Einthoven
Doodle này được hiển thị: 21.05.2019
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/willem-einthovens-159th-birthday-5681668177264640.2-law.gif

Sinh nhật lần thứ 55 của Samuel Okwaraji

Sinh nhật lần thứ 55 của Samuel Okwaraji
Sinh nhật lần thứ 55 của Samuel Okwaraji

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 55 của Samuel Okwaraji
Doodle này được hiển thị: 19.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Nigeria
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/samuel-okwarajis-55th-birthday-5106837740322816.3-l.png

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Anita Conti

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Anita Conti
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Anita Conti

Tên của doodle: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Anita Conti
Doodle này được hiển thị: 17.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: France
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/anita-contis-120th-birthday-5763035527380992.2-law.gif

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Georgios Papanikolaou

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Georgios Papanikolaou
Kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Georgios Papanikolaou

Tên của doodle: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Georgios Papanikolaou
Doodle này được hiển thị: 13.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Austria, Bosnia & Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Croatia, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Peru, Singapore, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/georgios-papanikolaous-136th-birthday-5142131667632128.2-l.png

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Lucy Wills

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Lucy Wills
Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Lucy Wills

Tên của doodle: Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Lucy Wills
Doodle này được hiển thị: 10.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Bosnia & Herzegovina, Canada, Chile, Croatia, Estonia, France, Greece, Iceland, India, Ireland, Israel, Lithuania, New Zealand, Peru, Sweden, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/lucy-wills-131st-birthday-5156345727680512.2-l.png

Kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Minarni Soedarjanto

Kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Minarni Soedarjanto
Kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Minarni Soedarjanto

Tên của doodle: Kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Minarni Soedarjanto
Doodle này được hiển thị: 10.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Indonesia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/minarni-soedarjantos-75th-birthday-4893712295919616.2-l.png

Kỷ niệm 73 năm ngày sinh của Eddie Aikau

Kỷ niệm 73 năm ngày sinh của Eddie Aikau
Kỷ niệm 73 năm ngày sinh của Eddie Aikau

Tên của doodle: Kỷ niệm 73 năm ngày sinh của Eddie Aikau
Doodle này được hiển thị: 04.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Croatia, Estonia, Iceland, Ireland, Israel, Japan, Sweden, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/eddie-aikaus-73rd-birthday-5674205201825792-law.gif

Kỷ niệm 73 năm ngày sinh của Rosy Afsari

Kỷ niệm 73 năm ngày sinh của Rosy Afsari
Kỷ niệm 73 năm ngày sinh của Rosy Afsari

Tên của doodle: Kỷ niệm 73 năm ngày sinh của Rosy Afsari
Doodle này được hiển thị: 23.04.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bangladesh
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/rosy-afsaris-73rd-birthday-6272953875431424.2-l.png

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Inji Aflatoun

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Inji Aflatoun
Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Inji Aflatoun

Tên của doodle: Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Inji Aflatoun
Doodle này được hiển thị: 16.04.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/inji-aflatouns-95th-birthday-6229351602323456-l.png

Kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Hugh Masekela

Kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Hugh Masekela
Kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Hugh Masekela

Tên của doodle: Kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Hugh Masekela
Doodle này được hiển thị: 04.04.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Bulgaria, Chile, Cuba, Iceland, Ireland, Peru, South Africa, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/hugh-masekelas-80th-birthday-5429979563687936-l.png