Marga Faulstich’s 103rd Birthday

Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Marga Faulstich’s 103rd Birthday

Tên của doodle: Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Doodle này được hiển thị: 16.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany, India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/marga-faulstichs-103rd-birthday-5179983537373184-l.png

Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Eugénie Brazier

Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Eugénie Brazier
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Eugénie Brazier

Tên của doodle: Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Eugénie Brazier
Doodle này được hiển thị: 12.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Chile, Croatia, France, Greece, Iceland, Ireland, Israel, New Zealand, Peru, Serbia, Singapore, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/eugenie-braziers-123rd-birthday-5918083129540608.5-l.png

Tôn vinh James Wong Howe

Tôn vinh James Wong Howe
Tôn vinh James Wong Howe

Tên của doodle: Tôn vinh James Wong Howe
Doodle này được hiển thị: 25.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-james-wong-howe-5981428998209536-l.png

Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy

Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy
Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy

Tên của doodle: Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy
Doodle này được hiển thị: 22.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/raja-ram-mohan-roys-246th-birthday-6033106313150464.3-l.png

Tôn vinh Abraham Ortelius

Tôn vinh Abraham Ortelius
Tôn vinh Abraham Ortelius

Tên của doodle: Tôn vinh Abraham Ortelius
Doodle này được hiển thị: 20.05.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-abraham-ortelius-4851760517611520.3-law.gif

Kỷ niệm 167 năm ngày sinh Emil Berliner

Kỷ niệm 167 năm ngày sinh Emil Berliner
Kỷ niệm 167 năm ngày sinh Emil Berliner

Tên của doodle: Kỷ niệm 167 năm ngày sinh Emil Berliner
Doodle này được hiển thị: 20.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Germany, Italy, Japan, Lithuania, Serbia, Singapore
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/emil-berliners-167th-birthday-6230789162270720-l.png

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes
Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes

Tên của doodle: Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes
Doodle này được hiển thị: 17.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alfonso-reyes-129th-birthday-5903769010176000-l.png

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Mrinalini Sarabhai

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Mrinalini Sarabhai
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Mrinalini Sarabhai

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Mrinalini Sarabhai
Doodle này được hiển thị: 11.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mrinalini-sarabhais-100th-birthday-5503806354751488-l.png

Đọc tiếp “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Mrinalini Sarabhai”

Kỷ niệm 148 năm ngày sinh Dadasaheb Phalke

Kỷ niệm 148 năm ngày sinh Dadasaheb Phalke
Kỷ niệm 148 năm ngày sinh Dadasaheb Phalke

Tên của doodle: Kỷ niệm 148 năm ngày sinh Dadasaheb Phalke
Doodle này được hiển thị: 30.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Canada, India, New Zealand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dadasaheb-phalkes-148th-birthday-6132383408455680.2-l.png

Kỷ niệm 146 năm ngày sinh của Alice Salomon

Kỷ niệm 146 năm ngày sinh của Alice Salomon
Kỷ niệm 146 năm ngày sinh của Alice Salomon

Tên của doodle: Kỷ niệm 146 năm ngày sinh của Alice Salomon
Doodle này được hiển thị: 19.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alice-salomons-146th-birthday-4616594423545856-l.png