Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López

Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López
Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López

Tên của doodle: Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López
Doodle này được hiển thị: 18.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/isidro-baldenegro-lopezs-52nd-birthday-4994632076230656.3-l.png

Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Tên của doodle: Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Doodle này được hiển thị: 12.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sir-william-henry-perkins-180th-birthday-5924016089989120-l.png

Teresa Teng’s 65th Birthday

Teresa Teng’s 65th Birthday
Teresa Teng’s 65th Birthday

Tên của doodle: Teresa Teng’s 65th Birthday
Doodle này được hiển thị: 29.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Bulgaria, China, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sweden, Taiwan, Thailand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teresa-tengs-65th-birthday-4912312048680960-l.png

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield

Tên của doodle: Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield
Doodle này được hiển thị: 26.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Belarus, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Greece, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Russia, Singapore, Sweden, Taiwan, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/wilder-penfields-127th-birthday-6477703409565696.6-law.gif

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Sergei Eisenstein

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Sergei Eisenstein
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Sergei Eisenstein

Tên của doodle: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Sergei Eisenstein
Doodle này được hiển thị: 22.01.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sergei-eisensteins-120th-birthday-5380775741489152-law.gif

Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Katy Jurado

Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Katy Jurado
Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Katy Jurado

Tên của doodle: Kỷ niệm 94 năm ngày sinh Katy Jurado
Doodle này được hiển thị: 16.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Bulgaria, Chile, Croatia, Iceland, Indonesia, Japan, Lithuania, Mexico, Peru, Sweden, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/katy-jurados-94th-birthday-5562889569042432-l.png

Kỷ niệm 112 năm ngày sinh Zhou Youguang

Kỷ niệm 112 năm ngày sinh Zhou Youguang
Kỷ niệm 112 năm ngày sinh Zhou Youguang

Tên của doodle: Kỷ niệm 112 năm ngày sinh Zhou Youguang
Doodle này được hiển thị: 13.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Canada, Chile, China, Colombia, Indonesia, Japan, New Zealand, Peru, Singapore, Sweden, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/zhou-youguangs-112th-birthday-5826412689752064-law.gif

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Alan Paton

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Alan Paton
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Alan Paton

Tên của doodle: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Alan Paton
Doodle này được hiển thị: 11.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Chile, Greece, Iceland, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, South Africa, Sweden
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alan-patons-115th-birthday-5383574449553408.2-l.png

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Fearless Nadia

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Fearless Nadia
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Fearless Nadia

Tên của doodle: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Fearless Nadia
Doodle này được hiển thị: 08.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/fearless-nadias-110th-birthday-6631863979343872.2-l.png