Ngày nhà giáo năm 2018 (Ecuador)

Ngày nhà giáo năm 2018 (Ecuador)
Ngày nhà giáo năm 2018 (Ecuador)

Tên của doodle: Ngày nhà giáo năm 2018 (Ecuador)
Doodle này được hiển thị: 13.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Ecuador
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-ecuador-5046955783749632-law.gif

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Kamaladevi Chattopadhyay

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Kamaladevi Chattopadhyay
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Kamaladevi Chattopadhyay

Tên của doodle: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Kamaladevi Chattopadhyay
Doodle này được hiển thị: 03.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/kamaladevi-chattopadhyays-115th-birthday-5444188786130944-l.png

Kỷ niệm 310 năm ngày sinh Hannah Glasse

Kỷ niệm 310 năm ngày sinh Hannah Glasse
Kỷ niệm 310 năm ngày sinh Hannah Glasse

Tên của doodle: Kỷ niệm 310 năm ngày sinh Hannah Glasse
Doodle này được hiển thị: 28.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Bolivia, Costa Rica, Croatia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Iceland, Japan, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Serbia, Singapore, Slovenia, Sweden, United Kingdom, United States, Venezuela
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/hannah-glasses-310th-birthday-5894265455509504.4-l.png

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Erich Ohser

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Erich Ohser
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Erich Ohser

Tên của doodle: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Erich Ohser
Doodle này được hiển thị: 18.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Germany, Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/erich-ohsers-115th-birthday-5027886665826304.4-l.png

Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López

Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López
Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López

Tên của doodle: Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López
Doodle này được hiển thị: 18.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/isidro-baldenegro-lopezs-52nd-birthday-4994632076230656.3-l.png

Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday

Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday
Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday

Tên của doodle: Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday
Doodle này được hiển thị: 08.02.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Canada, Chile, Germany, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Israel, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, Taiwan, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paula-modersohn-beckers-142nd-birthday-6273696422428672-l.png

Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Eua Sunthornsanan

Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Eua Sunthornsanan
Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Eua Sunthornsanan

Tên của doodle: Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Eua Sunthornsanan
Doodle này được hiển thị: 21.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Thailand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/eua-sunthornsanans-108th-birthday-6396447997034496-l.png

Kỷ niệm 116 năm ngày sinh Marlene Dietrich

Kỷ niệm 116 năm ngày sinh Marlene Dietrich
Kỷ niệm 116 năm ngày sinh Marlene Dietrich

Tên của doodle: Kỷ niệm 116 năm ngày sinh Marlene Dietrich
Doodle này được hiển thị: 27.12.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/marlene-dietrichs-116th-birthday-5835864671256576-l.png

Sitara Devi’s 97th Birthday

Sitara Devi’s 97th Birthday
Sitara Devi’s 97th Birthday

Tên của doodle: Sitara Devi’s 97th Birthday
Doodle này được hiển thị: 08.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/sitara-devis-97th-birthday-6469056130449408.5-l.png