Marga Faulstich’s 103rd Birthday

Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Marga Faulstich’s 103rd Birthday

Tên của doodle: Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Doodle này được hiển thị: 16.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany, India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/marga-faulstichs-103rd-birthday-5179983537373184-l.png

Kỷ niệm 171 năm ngày sinh Millicent Fawcett

Kỷ niệm 171 năm ngày sinh Millicent Fawcett
Kỷ niệm 171 năm ngày sinh Millicent Fawcett

Tên của doodle: Kỷ niệm 171 năm ngày sinh Millicent Fawcett
Doodle này được hiển thị: 11.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/millicent-fawcetts-171st-birthday-6601805751386112.2-l.png

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann
Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann

Tên của doodle: Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann
Doodle này được hiển thị: 02.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Belarus, Chile, Germany, Ireland, Japan, New Zealand, Peru, Singapore, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/heinz-sielmanns-101st-birthday-5075247874179072.3-l.png

Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy

Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy
Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy

Tên của doodle: Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy
Doodle này được hiển thị: 22.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/raja-ram-mohan-roys-246th-birthday-6033106313150464.3-l.png

Kỷ niệm 167 năm ngày sinh Emil Berliner

Kỷ niệm 167 năm ngày sinh Emil Berliner
Kỷ niệm 167 năm ngày sinh Emil Berliner

Tên của doodle: Kỷ niệm 167 năm ngày sinh Emil Berliner
Doodle này được hiển thị: 20.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Germany, Italy, Japan, Lithuania, Serbia, Singapore
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/emil-berliners-167th-birthday-6230789162270720-l.png

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Sam Selvon

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Sam Selvon
Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Sam Selvon

Tên của doodle: Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Sam Selvon
Doodle này được hiển thị: 20.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sam-selvons-95th-birthday-4907112789442560-l.png

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes
Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes

Tên của doodle: Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes
Doodle này được hiển thị: 17.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alfonso-reyes-129th-birthday-5903769010176000-l.png

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Maria Reiche

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Maria Reiche
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Maria Reiche

Tên của doodle: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Maria Reiche
Doodle này được hiển thị: 15.05.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/maria-reiches-115th-birthday-6296766839259136-law.gif