Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

Tên của doodle: Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Doodle này được hiển thị: 16.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

Tên của doodle: Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Doodle này được hiển thị: 16.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

Tôn vinh Shirley (Mum Shirl) Smith

Tôn vinh Shirley (Mum Shirl) Smith
Tôn vinh Shirley (Mum Shirl) Smith

Tên của doodle: Tôn vinh Shirley (Mum Shirl) Smith
Doodle này được hiển thị: 08.07.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-shirley-mum-shirl-smith-4550939271757824.3-l.png

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Dame Cicely Saunders

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Dame Cicely Saunders
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Dame Cicely Saunders

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Dame Cicely Saunders
Doodle này được hiển thị: 22.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dame-cicely-saunders-100th-birthday-4915538642862080-l.png

Marga Faulstich’s 103rd Birthday

Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Marga Faulstich’s 103rd Birthday

Tên của doodle: Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Doodle này được hiển thị: 16.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany, India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/marga-faulstichs-103rd-birthday-5179983537373184-l.png

Kỷ niệm 171 năm ngày sinh Millicent Fawcett

Kỷ niệm 171 năm ngày sinh Millicent Fawcett
Kỷ niệm 171 năm ngày sinh Millicent Fawcett

Tên của doodle: Kỷ niệm 171 năm ngày sinh Millicent Fawcett
Doodle này được hiển thị: 11.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/millicent-fawcetts-171st-birthday-6601805751386112.2-l.png

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann
Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann

Tên của doodle: Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann
Doodle này được hiển thị: 02.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Belarus, Chile, Germany, Ireland, Japan, New Zealand, Peru, Singapore, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/heinz-sielmanns-101st-birthday-5075247874179072.3-l.png