Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Eugénie Brazier

Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Eugénie Brazier
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Eugénie Brazier

Tên của doodle: Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Eugénie Brazier
Doodle này được hiển thị: 12.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Chile, Croatia, France, Greece, Iceland, Ireland, Israel, New Zealand, Peru, Serbia, Singapore, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/eugenie-braziers-123rd-birthday-5918083129540608.5-l.png

Bắt đầu mùa măng tây 2015

Bắt đầu mùa măng tây 2015
Bắt đầu mùa măng tây 2015

Tên của doodle: Bắt đầu mùa măng tây 2015
Doodle này được hiển thị: 15.04.2015
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Germany, Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/start-of-asparagus-season-2015-5811638733111296-hp.jpg

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Julia Child

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Julia Child
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Julia Child

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Julia Child
Doodle này được hiển thị: 15.08.2012
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/Julia_Child-2012-hp.jpg