Ngày lập hiến Na Uy năm 2019

Ngày lập hiến Na Uy năm 2019
Ngày lập hiến Na Uy năm 2019

Tên của doodle: Ngày lập hiến Na Uy năm 2019
Doodle này được hiển thị: 17.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Norway
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/norway-constitution-day-2019-6452508607119360-law.gif

Ngày cuối cùng của thời kỳ Bình Thành

Ngày cuối cùng của thời kỳ Bình Thành
Ngày cuối cùng của thời kỳ Bình Thành

Tên của doodle: Ngày cuối cùng của thời kỳ Bình Thành
Doodle này được hiển thị: 30.04.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Japan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/last-day-of-the-heisei-period-5932941306232832-law.gif

Ngày thánh George năm 2019

Ngày thánh George năm 2019
Ngày thánh George năm 2019

Tên của doodle: Ngày thánh George năm 2019
Doodle này được hiển thị: 23.04.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/st-georges-day-2019-6234830302871552.2-l.png

Ngày bầu cử ở Indonesia năm 2019

Ngày bầu cử ở Indonesia năm 2019
Ngày bầu cử ở Indonesia năm 2019

Tên của doodle: Ngày bầu cử ở Indonesia năm 2019
Doodle này được hiển thị: 17.04.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Indonesia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/indonesia-elections-2019-5911987744669696-l.png

Giỗ tổ Vua Hùng năm 2019

Giỗ tổ Vua Hùng năm 2019
Giỗ tổ Hùng Vương

Tên của doodle: Giỗ tổ Vua Hùng năm 2019
Doodle này được hiển thị: 14.04.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Giỗ tổ Hùng Vương
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/hung-kings-commemoration-day-2019-5151976269545472.3-l.png

World Wide Web

Kỷ niệm 30 năm World Wide Web
World Wide Web

Tên của doodle: Kỷ niệm 30 năm World Wide Web
Doodle này được hiển thị: 12.03.2019
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: World Wide Web
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/30th-anniversary-of-the-world-wide-web-4871946884874240.5-law.gif

Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2019

Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2019
Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2019

Tên của doodle: Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2019
Doodle này được hiển thị: 21.01.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/martin-luther-king-jr-day-2019-5671880349450240-l.png

Kỷ niệm 145 năm ngày khai trương Thang máy Lacerda

Kỷ niệm 145 năm ngày khai trương Thang máy Lacerda
Kỷ niệm 145 năm ngày khai trương Thang máy Lacerda

Tên của doodle: Kỷ niệm 145 năm ngày khai trương Thang máy Lacerda
Doodle này được hiển thị: 08.12.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/145th-anniversary-of-lacerdas-elevator-opening-6116804085678080-l.png