Mary G. Ross’ 110th Birthday

Mary G. Ross’ 110th Birthday
Mary G. Ross’ 110th Birthday

Tên của doodle: Mary G. Ross’ 110th Birthday
Doodle này được hiển thị: 09.08.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mary-g-ross-110th-birthday-4781894964084736-l.png

Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Georges Lemaître

Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Georges Lemaître
Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Georges Lemaître

Tên của doodle: Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Georges Lemaître
Doodle này được hiển thị: 17.07.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Belgium, Chile, Iceland, India, Ireland, Japan, Luxembourg, Moldova, New Zealand, Philippines, Romania, Serbia, Singapore, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/georges-lemaitres-124th-birthday-6611482312704000-law.gif

Kỷ niệm 372 năm ngày sinh Gottfried Wilhelm Leibniz

Kỷ niệm 372 năm ngày sinh Gottfried Wilhelm Leibniz
Kỷ niệm 372 năm ngày sinh Gottfried Wilhelm Leibniz

Tên của doodle: Kỷ niệm 372 năm ngày sinh Gottfried Wilhelm Leibniz
Doodle này được hiển thị: 01.07.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bulgaria, Chile, Czechia, France, Germany, India, Ireland, Latvia, Serbia, Singapore, Slovakia, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/gottfried-wilhelm-leibnizs-372nd-birthday-4525892901535744-l.png

Prasanta Chandra Mahalanobis’ 125th Birthday

Prasanta Chandra Mahalanobis’ 125th Birthday
Prasanta Chandra Mahalanobis’ 125th Birthday

Tên của doodle: Prasanta Chandra Mahalanobis’ 125th Birthday
Doodle này được hiển thị: 29.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/prasanta-chandra-mahalanobis-125th-birthday-5449803382128640-l.png

Marga Faulstich’s 103rd Birthday

Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Marga Faulstich’s 103rd Birthday

Tên của doodle: Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Doodle này được hiển thị: 16.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany, India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/marga-faulstichs-103rd-birthday-5179983537373184-l.png

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann
Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann

Tên của doodle: Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann
Doodle này được hiển thị: 02.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Belarus, Chile, Germany, Ireland, Japan, New Zealand, Peru, Singapore, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/heinz-sielmanns-101st-birthday-5075247874179072.3-l.png

Tôn vinh Jang Yeong-sil

Tôn vinh Jang Yeong-sil
Tôn vinh Jang Yeong-sil

Tên của doodle: Tôn vinh Jang Yeong-sil
Doodle này được hiển thị: 19.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-jang-yeong-sil-5779633181032448-l.png

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Maria Reiche

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Maria Reiche
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Maria Reiche

Tên của doodle: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Maria Reiche
Doodle này được hiển thị: 15.05.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/maria-reiches-115th-birthday-6296766839259136-law.gif

Kỷ niệm 325 năm ngày sinh John Harrison

Kỷ niệm 325 năm ngày sinh John Harrison
Kỷ niệm 325 năm ngày sinh John Harrison

Tên của doodle: Kỷ niệm 325 năm ngày sinh John Harrison
Doodle này được hiển thị: 03.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bulgaria, Chile, Czechia, Estonia, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Peru, Portugal, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/john-harrisons-325th-birthday-5799427074686976-l.png