Ngày của cha mẹ ở Hàn Quốc

Ngày của cha mẹ ở Hàn Quốc
Ngày của cha mẹ ở Hàn Quốc

Tên của doodle: Ngày của cha mẹ ở Hàn Quốc
Doodle này được hiển thị: 08.05.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/parents-day-in-korea-5757703554072576-hp.png

Ngày của cha mẹ năm 2014 – Hàn Quốc

Ngày của cha mẹ năm 2014 - Hàn Quốc
Ngày của cha mẹ năm 2014 – Hàn Quốc

Tên của doodle: Ngày của cha mẹ năm 2014 – Hàn Quốc
Doodle này được hiển thị: 08.05.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/parents-day-2014-korea-5945235095945216-hp.jpg

Ngày của cha mẹ 2013

Ngày của cha mẹ 2013
Ngày của cha mẹ 2013

Tên của doodle: Ngày của cha mẹ 2013
Doodle này được hiển thị: 08.05.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/parents_day_2013-1508005-hp.jpg