Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Eugénie Brazier

Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Eugénie Brazier
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Eugénie Brazier

Tên của doodle: Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Eugénie Brazier
Doodle này được hiển thị: 12.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Chile, Croatia, France, Greece, Iceland, Ireland, Israel, New Zealand, Peru, Serbia, Singapore, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/eugenie-braziers-123rd-birthday-5918083129540608.5-l.png

Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Maurice Sendak

Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Maurice Sendak
Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Maurice Sendak

Tên của doodle: Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Maurice Sendak
Doodle này được hiển thị: 10.06.2013
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/maurice_sendaks_85th_birthday-1525005-hp.jpg

Đọc tiếp “Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Maurice Sendak”

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Julia Child

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Julia Child
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Julia Child

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Julia Child
Doodle này được hiển thị: 15.08.2012
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/Julia_Child-2012-hp.jpg