115th Anniversary of the Antikythera Mechanism’s Discovery

115th Anniversary of the Antikythera Mechanism's Discovery
115th Anniversary of the Antikythera Mechanism’s Discovery

Tên của doodle: 115th Anniversary of the Antikythera Mechanism’s Discovery
Doodle này được hiển thị: 17.05.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/115th-anniversary-of-the-antikythera-mechanisms-discovery-6292005859622912-l.png

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Franz Sacher

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Franz Sacher
Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Franz Sacher

Tên của doodle: Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Franz Sacher
Doodle này được hiển thị: 19.12.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Germany, Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/franz-sachers-200th-birthday-5746306816409600.2-hp.gif

Kỷ niệm 141 năm ngày sinh của Lucy Maud Montgomery

Kỷ niệm 141 năm ngày sinh của Lucy Maud Montgomery
Kỷ niệm 141 năm ngày sinh của Lucy Maud Montgomery

Tên của doodle: Kỷ niệm 141 năm ngày sinh của Lucy Maud Montgomery
Doodle này được hiển thị: 30.11.2015
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/lucy-maud-montgomerys-141st-birthday-6360410059964416-hp.gif

Sinh nhật lần thứ 15 của Google

Sinh nhật lần thứ 15 của Google
Sinh nhật lần thứ 15 của Google

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 15 của Google
Doodle này được hiển thị: 27.09.2013
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2013/googles-15th-birthday-2036005.3-hp.gif

Đọc tiếp “Sinh nhật lần thứ 15 của Google”

Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Maurice Sendak

Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Maurice Sendak
Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Maurice Sendak

Tên của doodle: Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Maurice Sendak
Doodle này được hiển thị: 10.06.2013
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/maurice_sendaks_85th_birthday-1525005-hp.jpg

Đọc tiếp “Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Maurice Sendak”

Ngày quốc tế của mẹ năm 2013

Ngày quốc tế của mẹ năm 2013
Ngày quốc tế của mẹ năm 2013

Tên của doodle: Ngày quốc tế của mẹ năm 2013
Doodle này được hiển thị: 26.05.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, France, Morocco, Poland, Tunisia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/mothers_day_2013_international-1543005-hp.jpg

Sinh nhật lần thứ 14 của Google

Sinh nhật lần thứ 14 của Google
Sinh nhật lần thứ 14 của Google

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 14 của Google
Doodle này được hiển thị: 27.09.2012
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/Googles_14th_Birthday-2012-2-hp.gif

Sinh nhật lần thứ 13 của Google

Sinh nhật lần thứ 13 của Google
Sinh nhật lần thứ 13 của Google

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 13 của Google
Doodle này được hiển thị: 27.09.2011
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2011/Googles_13th_Birthday-2011-hp.jpg

Lễ tạ ơn của Hàn Quốc 2011

Lễ tạ ơn của Hàn Quốc 2011
Lễ tạ ơn của Hàn Quốc 2011

Tên của doodle: Lễ tạ ơn của Hàn Quốc 2011
Doodle này được hiển thị: 12.09.2011
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2011/chuseok11-hp.jpg

Kỷ niệm 240 năm ngày sinh của Richard Trevithick

Kỷ niệm 240 năm ngày sinh của Richard Trevithick
Kỷ niệm 240 năm ngày sinh của Richard Trevithick

Tên của doodle: Kỷ niệm 240 năm ngày sinh của Richard Trevithick
Doodle này được hiển thị: 13.04.2011
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2011/trevithick11-hp.jpg