Sinh nhật lần thứ 360 của Bartolomeo Cristofori

Sinh nhật lần thứ 360 của Bartolomeo Cristofori
Sinh nhật lần thứ 360 của Bartolomeo Cristofori

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 360 của Bartolomeo Cristofori
Doodle này được hiển thị: 04.05.2015
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/bartolomeo-cristoforis-360th-birthday-5669953533378560-hp.png


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *