Dilbert Google Doodle 2002 – 2

Dilbert Google Doodle 2002 - 2
Dilbert Google Doodle 2002 – 2

Tên của doodle: Dilbert Google Doodle 2002 – 2
Doodle này được hiển thị: 21.05.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/dilberttwo.gif

Dilbert Google Doodle 2002 – 1

Dilbert Google Doodle 2002 - 1
Dilbert Google Doodle 2002 – 1

Tên của doodle: Dilbert Google Doodle 2002 – 1
Doodle này được hiển thị: 20.05.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/dilbert1.gif

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Piet Mondrian

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Piet Mondrian
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Piet Mondrian

Tên của doodle: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Piet Mondrian
Doodle này được hiển thị: 06.03.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/mondrian.gif

Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Lễ bế mạc

Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 - Lễ bế mạc
Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Lễ bế mạc

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Lễ bế mạc
Doodle này được hiển thị: 24.02.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/w_olympics_02-12.gif

Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Môn đua xe trượt băng

Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 - Môn đua xe trượt băng
Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Môn đua xe trượt băng

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Môn đua xe trượt băng
Doodle này được hiển thị: 23.02.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/w_olympics_02-11.gif