Ngày 4 tháng 7 năm 2000 – 2

Ngày 4 tháng 7 năm 2000 - 2
Ngày 4 tháng 7 năm 2000 – 2

Tên của doodle: Ngày 4 tháng 7 năm 2000 – 2
Doodle này được hiển thị: 02.07.2000
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2000/doodle2_fourth2.gif

Ngày 4 tháng 7 năm 2000 – 1

Ngày 4 tháng 7 năm 2000 - 1
Ngày 4 tháng 7 năm 2000 – 1

Tên của doodle: Ngày 4 tháng 7 năm 2000 – 1
Doodle này được hiển thị: 01.07.2000
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2000/doodle2_fourth1.gif

Người ngoài hành tinh Google 2000 – 5

Người ngoài hành tinh Google 2000 - 5
Người ngoài hành tinh Google 2000 – 5

Tên của doodle: Người ngoài hành tinh Google 2000 – 5
Doodle này được hiển thị: 05.05.2000
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2000/doodle_alien5.jpg

Người ngoài hành tinh Google năm 2000 – 4

Người ngoài hành tinh Google năm 2000 - 4
Người ngoài hành tinh Google năm 2000 – 4

Tên của doodle: Người ngoài hành tinh Google năm 2000 – 4
Doodle này được hiển thị: 04.05.2000
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2000/doodle_alien4.jpg

Người ngoài hành tinh Google năm 2000 – 3

Người ngoài hành tinh Google năm 2000 - 3
Người ngoài hành tinh Google năm 2000 – 3

Tên của doodle: Người ngoài hành tinh Google năm 2000 – 3
Doodle này được hiển thị: 03.05.2000
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2000/doodle_alien3.gif

Người ngoài hành tinh Google 2000 – 2

Người ngoài hành tinh Google 2000 - 2
Người ngoài hành tinh Google 2000 – 2

Tên của doodle: Người ngoài hành tinh Google 2000 – 2
Doodle này được hiển thị: 02.05.2000
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2000/doodle_alien2.gif

Người ngoài hành tinh Google 2000 – 1

Người ngoài hành tinh Google 2000 - 1
Người ngoài hành tinh Google 2000 – 1

Tên của doodle: Người ngoài hành tinh Google 2000 – 1
Doodle này được hiển thị: 01.05.2000
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2000/doodle_alien1.gif