Người ngoài hành tinh Google 2000 – 1

Người ngoài hành tinh Google 2000 - 1
Người ngoài hành tinh Google 2000 – 1

Tên của doodle: Người ngoài hành tinh Google 2000 – 1
Doodle này được hiển thị: 01.05.2000
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2000/doodle_alien1.gif

Ngày chuột chũi 2000

Ngày chuột chũi 2000
Ngày chuột chũi 2000

Tên của doodle: Ngày chuột chũi 2000
Doodle này được hiển thị: 02.02.2000
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2000/groundhog.gif

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 1999

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 1999
Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 1999

Tên của doodle: Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 1999
Doodle này được hiển thị: 25.12.1999
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/1999/snowmanC.gif