Ngày tưởng niệm Guy Fawkes 2002

Ngày tưởng niệm Guy Fawkes 2002
Ngày tưởng niệm Guy Fawkes 2002

Tên của doodle: Ngày tưởng niệm Guy Fawkes 2002
Doodle này được hiển thị: 05.11.2002
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/guy_fawkes.gif

Halloween 2002

Halloween 2002
Halloween 2002

Tên của doodle: Halloween 2002
Doodle này được hiển thị: 31.10.2002
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Canada, Gibraltar, Italy, Libya, San Marino, Switzerland, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/halloween02.gif

Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Pablo Picasso

Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Pablo Picasso
Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Pablo Picasso

Tên của doodle: Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Pablo Picasso
Doodle này được hiển thị: 25.10.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/picasso.gif

Ngày thống nhất nước Đức 2002

Ngày thống nhất nước Đức 2002
Ngày thống nhất nước Đức 2002

Tên của doodle: Ngày thống nhất nước Đức 2002
Doodle này được hiển thị: 03.10.2002
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Belgium, Germany, Luxembourg, Namibia, Romania, Switzerland, li
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/de_reunification.gif

Sinh nhật lần thứ 4 của Google

Sinh nhật lần thứ 4 của Google
Sinh nhật lần thứ 4 của Google

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 4 của Google
Doodle này được hiển thị: 27.09.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/4th_birthday.gif

Kỷ niệm 74 năm ngày sinh của Andy Warhol

Kỷ niệm 74 năm ngày sinh của Andy Warhol
Kỷ niệm 74 năm ngày sinh của Andy Warhol

Tên của doodle: Kỷ niệm 74 năm ngày sinh của Andy Warhol
Doodle này được hiển thị: 06.08.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/warhol.gif

Ngày phá ngục Bastille 2002

Ngày phá ngục Bastille 2002
Ngày phá ngục Bastille 2002

Tên của doodle: Ngày phá ngục Bastille 2002
Doodle này được hiển thị: 14.07.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/bastilleday02.gif

Ngày 4 tháng 7 năm 2002

Ngày 4 tháng 7 năm 2002
Ngày 4 tháng 7 năm 2002

Tên của doodle: Ngày 4 tháng 7 năm 2002
Doodle này được hiển thị: 04.07.2002
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/july4th02.gif