Kỷ niệm 528 năm ngày sinh của Michelangelo

Kỷ niệm 528 năm ngày sinh của Michelangelo
Kỷ niệm 528 năm ngày sinh của Michelangelo

Tên của doodle: Kỷ niệm 528 năm ngày sinh của Michelangelo
Doodle này được hiển thị: 05.03.2003
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2003/michelangelo.gif

Chúc mừng năm mới 2003!

Chúc mừng năm mới 2003!
Chúc mừng năm mới 2003!

Tên của doodle: Chúc mừng năm mới 2003!
Doodle này được hiển thị: 01.01.2003
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2003/newyear03.gif

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 – 5

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 - 5
Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 – 5

Tên của doodle: Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 – 5
Doodle này được hiển thị: 27.12.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_fifth.gif

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 – 4

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 - 4
Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 – 4

Tên của doodle: Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 – 4
Doodle này được hiển thị: 26.12.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_quad.gif

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 – 3

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 - 3
Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 – 3

Tên của doodle: Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 – 3
Doodle này được hiển thị: 25.12.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_III.gif

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 – 2

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 - 2
Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 – 2

Tên của doodle: Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2002 – 2
Doodle này được hiển thị: 24.12.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_deux.gif