Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 5

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 - 5
Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 5

Tên của doodle: Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 5
Doodle này được hiển thị: 25.12.2006
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_5.gif

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 4

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 - 4
Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 4

Tên của doodle: Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 4
Doodle này được hiển thị: 24.12.2006
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_4.gif

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 3

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 - 3
Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 3

Tên của doodle: Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 3
Doodle này được hiển thị: 23.12.2006
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_3.gif

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 2

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 - 2
Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 2

Tên của doodle: Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 2
Doodle này được hiển thị: 22.12.2006
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_2.gif

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 1

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 - 1
Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 1

Tên của doodle: Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2006 – 1
Doodle này được hiển thị: 21.12.2006
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_1.gif

Doodle 4 Google 2006 – Vương quốc Anh do Katherine Chisnall sáng tác

Doodle 4 Google 2006 - Vương quốc Anh do Katherine Chisnall sáng tác
Doodle 4 Google 2006 – Vương quốc Anh do Katherine Chisnall sáng tác

Tên của doodle: Doodle 4 Google 2006 – Vương quốc Anh do Katherine Chisnall sáng tác
Doodle này được hiển thị: 07.11.2006
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2006/uk_doodle4google06.gif