Lễ tạ ơn của Hàn Quốc 2003

Lễ tạ ơn của Hàn Quốc 2003
Lễ tạ ơn của Hàn Quốc 2003

Tên của doodle: Lễ tạ ơn của Hàn Quốc 2003
Doodle này được hiển thị: 06.09.2003
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2003/kr_thanksgiving03.gif

Ngày quốc khánh Ấn Độ 2003

Ngày quốc khánh Ấn Độ 2003
Ngày quốc khánh Ấn Độ 2003

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Ấn Độ 2003
Doodle này được hiển thị: 15.08.2003
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2003/india03.gif

Kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Alfred Hitchcock

Kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Alfred Hitchcock
Kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Alfred Hitchcock

Tên của doodle: Kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Alfred Hitchcock
Doodle này được hiển thị: 12.08.2003
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2003/hitchcock.gif

Ngày quốc khánh Thụy Sĩ 2003

Ngày quốc khánh Thụy Sĩ 2003
Ngày quốc khánh Thụy Sĩ 2003

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Thụy Sĩ 2003
Doodle này được hiển thị: 01.08.2003
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2003/swiss03.gif

Ngày 4 tháng 7 năm 2003

Ngày 4 tháng 7 năm 2003
Ngày 4 tháng 7 năm 2003

Tên của doodle: Ngày 4 tháng 7 năm 2003
Doodle này được hiển thị: 03.07.2003
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2003/july4th03.gif

Kỷ niệm 105 năm ngày sinh của MC Escher

Kỷ niệm 105 năm ngày sinh của MC Escher
Kỷ niệm 105 năm ngày sinh của MC Escher

Tên của doodle: Kỷ niệm 105 năm ngày sinh của MC Escher
Doodle này được hiển thị: 16.06.2003
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2003/escher.gif