Mary G. Ross’ 110th Birthday

Mary G. Ross’ 110th Birthday
Mary G. Ross’ 110th Birthday

Tên của doodle: Mary G. Ross’ 110th Birthday
Doodle này được hiển thị: 09.08.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mary-g-ross-110th-birthday-4781894964084736-l.png

Kỷ niệm 78 năm ngày sinh của Dilip Sardesai

Kỷ niệm 78 năm ngày sinh của Dilip Sardesai
Kỷ niệm 78 năm ngày sinh của Dilip Sardesai

Tên của doodle: Kỷ niệm 78 năm ngày sinh của Dilip Sardesai
Doodle này được hiển thị: 08.08.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dilip-sardesais-78th-birthday-5572016676536320-law.gif

Ibn Sina’s 1038th Birthday

Ibn Sina’s 1038th Birthday
Ibn Sina’s 1038th Birthday

Tên của doodle: Ibn Sina’s 1038th Birthday
Doodle này được hiển thị: 07.08.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/ibn-sinas-1038th-birthday-5768556863029248.2-l.png

Kỷ niệm 78 năm ngày sinh của Talal Maddah

Kỷ niệm 78 năm ngày sinh của Talal Maddah
Kỷ niệm 78 năm ngày sinh của Talal Maddah

Tên của doodle: Kỷ niệm 78 năm ngày sinh của Talal Maddah
Doodle này được hiển thị: 05.08.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Australia, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, New Zealand, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Sweden, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/talal-maddahs-78th-birthday-6602499589931008-l.png

Pumpuang Duangjan’s 57th Birthday

Pumpuang Duangjan’s 57th Birthday
Pumpuang Duangjan’s 57th Birthday

Tên của doodle: Pumpuang Duangjan’s 57th Birthday
Doodle này được hiển thị: 04.08.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Thailand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/pumpuang-duangjans-57th-birthday-6288613716262912-l.png

Anbara Salam Khalidi’s 121st Birthday

Anbara Salam Khalidi’s 121st Birthday
Anbara Salam Khalidi’s 121st Birthday

Tên của doodle: Anbara Salam Khalidi’s 121st Birthday
Doodle này được hiển thị: 04.08.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/anbara-salam-khalidis-121st-birthday-5755646057119744-l.png