Người ngoài hành tinh Google 2000 – 1

Người ngoài hành tinh Google 2000 - 1
Người ngoài hành tinh Google 2000 – 1

Tên của doodle: Người ngoài hành tinh Google 2000 – 1
Doodle này được hiển thị: 01.05.2000
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2000/doodle_alien1.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *