Ngày quốc tế lao động 2015

Ngày quốc tế lao động 2015
Ngày quốc tế lao động 2015

Tên của doodle: Ngày quốc tế lao động 2015
Doodle này được hiển thị: 01.05.2015
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/labour-day-2015-5742178450014208-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *