Ngày phá ngục Bastille năm 2005

Ngày phá ngục Bastille năm 2005
Ngày phá ngục Bastille năm 2005

Tên của doodle: Ngày phá ngục Bastille năm 2005
Doodle này được hiển thị: 13.07.2005
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: France
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/bastilleday05.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *