Ngày nữ hoàng của Hà Lan 2005

Ngày nữ hoàng của Hà Lan 2005
Ngày nữ hoàng của Hà Lan 2005

Tên của doodle: Ngày nữ hoàng của Hà Lan 2005
Doodle này được hiển thị: 29.04.2005
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Netherlands
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/queens_day05.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *