Ngày của mẹ năm 2016

Ngày của mẹ năm 2016
Ngày của mẹ năm 2016

Tên của doodle: Ngày của mẹ năm 2016
Doodle này được hiển thị: 08.05.2016
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/mothers-day-2016-6332195926966272-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *