Lễ tạ ơn của Hàn Quốc 2008

Lễ tạ ơn của Hàn Quốc 2008
Lễ tạ ơn của Hàn Quốc 2008

Tên của doodle: Lễ tạ ơn của Hàn Quốc 2008
Doodle này được hiển thị: 14.09.2008
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2008/kr_thanksgiving08.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *