Labour Day 2016

Labour Day 2016
Labour Day 2016

Tên của doodle: Labour Day 2016
Doodle này được hiển thị: 01.05.2016
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/labor-day-2016-6284323620651008-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *