Kỷ niệm ngày đặt chân lên mặt trăng

Kỷ niệm ngày đặt chân lên mặt trăng
Kỷ niệm ngày đặt chân lên mặt trăng

Tên của doodle: Kỷ niệm ngày đặt chân lên mặt trăng
Doodle này được hiển thị: 20.07.2005
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/google_moon.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.