Kỷ niệm 160 năm ngày sinh của Sigmund Freud

Kỷ niệm 160 năm ngày sinh của Sigmund Freud
Kỷ niệm 160 năm ngày sinh của Sigmund Freud

Tên của doodle: Kỷ niệm 160 năm ngày sinh của Sigmund Freud
Doodle này được hiển thị: 06.05.2016
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/sigmund-freuds-160th-birthday-4918124856999936-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *