Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Agatha Christie

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Agatha Christie
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Agatha Christie

Tên của doodle: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Agatha Christie
Doodle này được hiển thị: 15.09.2010
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2010/christie10-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.