Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Akira Yoshizawa

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Akira Yoshizawa
Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Akira Yoshizawa

Tên của doodle: Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Akira Yoshizawa
Doodle này được hiển thị: 14.03.2012
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/yoshizawa12-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.