Jane Jacobs’ 100th birthday

Jane Jacobs’ 100th birthday
Jane Jacobs’ 100th birthday

Tên của doodle: Jane Jacobs’ 100th birthday
Doodle này được hiển thị: 04.05.2016
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/jane-jacobss-100th-birthday-5122456077467648-hp.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *