Google kỷ niệm tròn trăm năm giải thưởng Nobel

Google kỷ niệm tròn trăm năm giải thưởng Nobel
Google kỷ niệm tròn trăm năm giải thưởng Nobel

Tên của doodle: Google kỷ niệm tròn trăm năm giải thưởng Nobel
Doodle này được hiển thị: 09.12.2001
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2001/nobel.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.