Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2001 – 2

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2001 - 2
Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2001 – 2

Tên của doodle: Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2001 – 2
Doodle này được hiển thị: 21.12.2001
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2001/holiday01-2.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *