Doodle Snow Games – Day 7

Doodle Snow Games - Day 7
Thế vận hội Mùa đông 2018

Tên của doodle: Doodle Snow Games – Day 7
Doodle này được hiển thị: 15.02.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội Mùa đông 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/doodle-snow-games-day-7-5701673484812288-l.png


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.