Dilbert Google Doodle 2002 – 1

Dilbert Google Doodle 2002 - 1
Dilbert Google Doodle 2002 – 1

Tên của doodle: Dilbert Google Doodle 2002 – 1
Doodle này được hiển thị: 20.05.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/dilbert1.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *