Chúc mừng năm mới 2002!

Chúc mừng năm mới 2002!
Chúc mừng năm mới 2002!

Tên của doodle: Chúc mừng năm mới 2002!
Doodle này được hiển thị: 01.01.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/newyear02.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *