Kỷ niệm 271 năm ngày sinh của Hokiichi Hanawa

Kỷ niệm 271 năm ngày sinh của Hokiichi Hanawa
Kỷ niệm 271 năm ngày sinh của Hokiichi Hanawa

Tên của doodle: Kỷ niệm 271 năm ngày sinh của Hokiichi Hanawa
Doodle này được hiển thị: 23.06.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Japan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/hokiichi-hanawas-271st-birthday-5749337278644224.7-law.gif

Oskar Fischinger

Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Oskar Fischinger
Oskar Fischinger

Tên của doodle: Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Oskar Fischinger
Doodle này được hiển thị: 22.06.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Oskar Fischinger
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/oskar-fischingers-117th-birthday-5635181101711360.5-l.png

Đọc tiếp “Oskar Fischinger”

Đông chí 2017 (Nam bán cầu)

Đông chí 2017 (Nam bán cầu)
Đông chí 2017 (Nam bán cầu)

Tên của doodle: Đông chí 2017 (Nam bán cầu)
Doodle này được hiển thị: 21.06.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/winter-solstice-2017-southern-hemisphere-5679855445213184-law.gif

Ngày lập đông 2017 (Úc, New Zealand)

Ngày lập đông 2017 (Úc, New Zealand)
Ngày lập đông 2017 (Úc, New Zealand)

Tên của doodle: Ngày lập đông 2017 (Úc, New Zealand)
Doodle này được hiển thị: 21.06.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, New Zealand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/first-day-of-winter-2017-australia-new-zealand-6409831324844032-law.gif

Ngày của cha 2017 (Trung Đông và Bắc Phi)

Ngày của cha 2017 (Trung Đông và Bắc Phi)
Ngày của cha 2017 (Trung Đông và Bắc Phi)

Tên của doodle: Ngày của cha 2017 (Trung Đông và Bắc Phi)
Doodle này được hiển thị: 21.06.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/fathers-day-2017-mena-5688081599430656-law.gif

Machado de Assis’ 178th Birthday

Machado de Assis’ 178th Birthday
Machado de Assis’ 178th Birthday

Tên của doodle: Machado de Assis’ 178th Birthday
Doodle này được hiển thị: 21.06.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/machado-de-assiss-178th-birthday-4873830207062016-l.png

Hạ chí 2017 (Bắc bán cầu)

Hạ chí 2017 (Bắc bán cầu)
Hạ chí 2017 (Bắc bán cầu)

Tên của doodle: Hạ chí 2017 (Bắc bán cầu)
Doodle này được hiển thị: 21.06.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/summer-solstice-2017-northern-hemisphere-4910274078310400-law.gif