Valentine’s Day

Ngày lễ tình nhân năm 2019
Valentine’s Day

Tên của doodle: Ngày lễ tình nhân năm 2019
Doodle này được hiển thị: 14.02.2019
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Valentine’s Day
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/valentines-day-2019-4848332248711168.3-l.png

Đọc tiếp “Valentine’s Day”

Kỷ niệm 86 năm ngày sinh của Madhubala

Kỷ niệm 86 năm ngày sinh của Madhubala
Kỷ niệm 86 năm ngày sinh của Madhubala

Tên của doodle: Kỷ niệm 86 năm ngày sinh của Madhubala
Doodle này được hiển thị: 14.02.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/madhubalas-86th-birthday-5205536088784896-l.png

Joseph Jacques Omer Plante

Celebrating Jacques Plante
Joseph Jacques Omer Plante

Tên của doodle: Celebrating Jacques Plante
Doodle này được hiển thị: 12.02.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Canada, Sweden, Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Joseph Jacques Omer Plante
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-joseph-jacques-omer-plante-5641391651684352.5-l.png

Kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Mary Mounib

Kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Mary Mounib
Kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Mary Mounib

Tên của doodle: Kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Mary Mounib
Doodle này được hiển thị: 11.02.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/mary-mounibs-114th-birthday-5698175313641472.3-l.png

Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Lyubov Orlova

Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Lyubov Orlova
Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Lyubov Orlova

Tên của doodle: Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Lyubov Orlova
Doodle này được hiển thị: 11.02.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Russia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/lyubov-orlovas-117th-birthday-5661247453265920.2-l.png

Molière

Celebrating Molière
Molière

Tên của doodle: Celebrating Molière
Doodle này được hiển thị: 10.02.2019
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Molière
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-moliere-5990593867022336-l.png

Đọc tiếp “Molière”

Friedlieb Ferdinand Runge

Kỷ niệm 225 năm ngày sinh của Friedlieb Ferdinand Runge
Friedlieb Ferdinand Runge

Tên của doodle: Kỷ niệm 225 năm ngày sinh của Friedlieb Ferdinand Runge
Doodle này được hiển thị: 08.02.2019
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Friedlieb Ferdinand Runge
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/friedlieb-ferdinand-runges-225th-birthday-4887536710189056-law.gif