Marshall McLuhan’s 106th Birthday

Marshall McLuhan’s 106th Birthday
Marshall McLuhan’s 106th Birthday

Tên của doodle: Marshall McLuhan’s 106th Birthday
Doodle này được hiển thị: 21.07.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/marshall-mcluhans-106th-birthday-6207431578222592.3-law.gif

Ngày quốc khánh Bỉ 2017

Ngày quốc khánh Bỉ 2017
Ngày quốc khánh Bỉ 2017

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Bỉ 2017
Doodle này được hiển thị: 21.07.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Belgium
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/belgium-national-day-2017-5747845582815232.2-l.png

Gilberto Bosques Saldívar’s 125th Birthday

Gilberto Bosques Saldívar’s 125th Birthday
Gilberto Bosques Saldívar’s 125th Birthday

Tên của doodle: Gilberto Bosques Saldívar’s 125th Birthday
Doodle này được hiển thị: 20.07.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/gilberto-bosques-saldivars-125th-birthday-5195707337146368.4-l.png

Kỷ niệm World Cup crikê nữ ICC 2017

Kỷ niệm World Cup crikê nữ ICC 2017
Kỷ niệm World Cup crikê nữ ICC 2017

Tên của doodle: Kỷ niệm World Cup crikê nữ ICC 2017
Doodle này được hiển thị: 17.07.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-the-icc-2017-womens-cricket-world-cup-6134619752628224-l.png

Đọc tiếp “Kỷ niệm World Cup crikê nữ ICC 2017”

Ngày trẻ em 2017 (Panama, Venezuela)

Ngày trẻ em 2017 (Panama, Venezuela)
Ngày trẻ em 2017 (Panama, Venezuela)

Tên của doodle: Ngày trẻ em 2017 (Panama, Venezuela)
Doodle này được hiển thị: 17.07.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Panama, Venezuela
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/childrens-day-2017-panama-venezuela-5670857824272384-l.png

Ngày phá ngục Bastille 2017

Ngày phá ngục Bastille 2017
Ngày phá ngục Bastille 2017

Tên của doodle: Ngày phá ngục Bastille 2017
Doodle này được hiển thị: 14.07.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: France
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/bastille-day-2017-5748478822055936.2-law.gif

Eiko Ishioka’s 79th Birthday

Eiko Ishioka’s 79th Birthday
Eiko Ishioka’s 79th Birthday

Tên của doodle: Eiko Ishioka’s 79th Birthday
Doodle này được hiển thị: 12.07.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Belarus, Canada, Chile, Croatia, Estonia, Greece, Iceland, Indonesia, Ireland, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Portugal, Russia, Serbia, Singapore, South Korea, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/eiko-ishiokas-79th-birthday-5647813982552064-l.png

Đọc tiếp “Eiko Ishioka’s 79th Birthday”

Tayeb Salih’s 88th Birthday

Tayeb Salih’s 88th Birthday
Tayeb Salih’s 88th Birthday

Tên của doodle: Tayeb Salih’s 88th Birthday
Doodle này được hiển thị: 12.07.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/tayeb-salihs-88th-birthday-5714467361914880-l.png

Eva Ekeblad’s 293rd Birthday

Eva Ekeblad’s 293rd Birthday
Eva Ekeblad’s 293rd Birthday

Tên của doodle: Eva Ekeblad’s 293rd Birthday
Doodle này được hiển thị: 10.07.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Belarus, Canada, Chile, Croatia, Cuba, Denmark, Estonia, Greece, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Lithuania, New Zealand, Peru, Portugal, Russia, Singapore, Sweden, United Kingdom, United States, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/eva-ekeblads-293rd-birthday-5169157527044096.3-l.png