Queen’s Day เนเธอร์แลนด์ปี 2003

Queen's Day เนเธอร์แลนด์ปี 2003
Queen’s Day เนเธอร์แลนด์ปี 2003

ชื่อของ doodle: Queen’s Day เนเธอร์แลนด์ปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.04.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Netherlands
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/queens_day.gif

วัน ANZAC ปี 2003 – ออสเตรเลีย

วัน ANZAC ปี 2003 - ออสเตรเลีย
วัน ANZAC ปี 2003 – ออสเตรเลีย

ชื่อของ doodle: วัน ANZAC ปี 2003 – ออสเตรเลีย
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.04.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/anzac_day_au.gif

วัน ANZAC ปี 2003 – นิวซีแลนด์

วัน ANZAC ปี 2003 - นิวซีแลนด์
วัน ANZAC ปี 2003 – นิวซีแลนด์

ชื่อของ doodle: วัน ANZAC ปี 2003 – นิวซีแลนด์
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.04.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: New Zealand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/anzac_day_nz.gif

การฉลองครบรอบ 50 ปีของ DNA

การฉลองครบรอบ 50 ปีของ DNA
การฉลองครบรอบ 50 ปีของ DNA

ชื่อของ doodle: การฉลองครบรอบ 50 ปีของ DNA
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.04.2003
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/dna.gif

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2003

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2003
วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2003

ชื่อของ doodle: วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.04.2003
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/earthday03.gif

วันเกิดปีที่ 124 ของ Albert Einstein

วันเกิดปีที่ 124 ของ Albert Einstein
วันเกิดปีที่ 124 ของ Albert Einstein

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 124 ของ Albert Einstein
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.03.2003
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/einstein.gif

วันเกิดปีที่ 528 ของไมเคิลแองเจโล

วันเกิดปีที่ 528 ของไมเคิลแองเจโล
วันเกิดปีที่ 528 ของไมเคิลแองเจโล

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 528 ของไมเคิลแองเจโล
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.03.2003
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/michelangelo.gif

วันวาเลนไทน์ 2003

วันวาเลนไทน์ 2003
วันวาเลนไทน์ 2003

ชื่อของ doodle: วันวาเลนไทน์ 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.02.2003
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/valentine03.gif

วันตรุษจีนปี 2003

วันตรุษจีนปี 2003
วันตรุษจีนปี 2003

ชื่อของ doodle: วันตรุษจีนปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 31.01.2003
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/lunarnewyear03.gif

วันชาติออสเตรเลียปี 2003

วันชาติออสเตรเลียปี 2003
วันชาติออสเตรเลียปี 2003

ชื่อของ doodle: วันชาติออสเตรเลียปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.01.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/australia_day.gif